Dohodnina


NAMENITEV DELA DOHODNINE GASILSKIM ORGANIZACIJAM

Gasilskim društvom in gasilskim zvezam predlagamo, da do konca leta izvedejo med občani ponovno akcijo pridobivanja zavezancev, ki bodo del dohodnine namenili gasilskim organizacijam.

V kolikor gasilske organizacije te priložnosti ne izkoristimo, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije je objavljenana spletni strani ali v prilogi, katero najdete v prenosu datotek .

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma

 

 

[prenos] 0.8 MB zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7)
lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem
zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih
namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za
splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih
pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki,
kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov
Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot
nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega
zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova
dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne
štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega
prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi
dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam (z imenom
oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne
uprave Republike Slovenije:
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali
0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni
stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo
zahtevo ali preklic zahteve.