Zakonodaja


[prenos] 0.2 MB Pravilnik o disciplinskem postopku
[prenos] 0.3 MB Statut PGD Štore

Delo gasilcev vse bolj predpisuje zakonodaja na področju Zaščite in reševanja – aktualna zakonodaja – zakoni, pravilniki, uredbe.

 

Krovni dokument

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

 

Zakoni

 Zakon o gasilstvu

Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih

Zakon o varstvu pred požarom (03-2007)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1) – UL RS 51-2006

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvene varstvu in zadravstvenem zavarovanju (76-2008)

Pravilniki

Pravila gasilske službe (PGS) 2010

Posebna pravila GS prostovoljnih gasilcev

Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (65-2007)

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (95-2007)

Pravilnik o požarnem varovanju (107-2007)

Pravilnik o spremembah in Dopolnitvah Pravilnika požarni varnosti v stavbah

Pravilnik o vozniških dovoljenjih

Pravilnik o kakovosti storitev za enotno evropsko številko za klice v sili 112

Pravilnik o letnih proročilih društev za leto 2007

Uredbe

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Uredba o Nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravlajnjem nalog zaščite, reševanja in pomoči – spremembe